เอกสารดาวน์โหลดที่เกี่ยวข้อง
1. บันทึกขอเชิญส่งรายชื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2566 [ดาวน์โหลด pdf]
2. ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2566 ศูนย์แพทย์ [ดาวน์โหลด pdf]
3. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2566 และรับรางวัล ศิษย์เก่า มข. [ดาวน์โหลด pdf]
4. บันทึกขอเชิญส่งรายชื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2566 คณะทันตแพทยศาสตร์ [ดาวน์โหลด pdf]
5. บันทึกขอเชิญส่งรายชื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2566 คณะเทคนิคการแพทย์ [ดาวน์โหลด pdf]
6. บันทึกขอเชิญส่งรายชื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ [ดาวน์โหลด pdf]
7. บันทึกขอเชิญส่งรายชื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2566 คณะเภสัชศาสตร์ [ดาวน์โหลด pdf]
8. บันทึกขอเชิญส่งรายชื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2566 คณะสัตว์แพทยศาสตร์ [ดาวน์โหลด pdf]
9. บันทึกขอเชิญส่งรายชื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2566 คณะสาธารสุขศาสตร์ [ดาวน์โหลด pdf]
10. ขอเชิญบุคลากรเเป็นวิทยากรงานประชุมวิชาการประจำปี 2566 ศิษย์เก่า นพ.ณัฐกร [ดาวน์โหลด pdf]
11. ขอเชิญบุคลากรเเป็นวิทยากรงานประชุมวิชาการประจำปี 2566 ศิษย์เก่า นพ.ไวพจน์ [ดาวน์โหลด pdf]
12. ขอเชิญบุคลากรเเป็นวิทยากรงานประชุมวิชาการประจำปี 2566 ศิษย์เก่า นพ.พิสิฐ [ดาวน์โหลด pdf]