สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโดยตรงได้ที่
คุณสายพิณ สิมสาแก้ว
หน่วยส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร.0 4336 3351, มือถือ 0845914649 E-mail: nsaipi@kku.ac.th

นางสาวพัทธ์ธีรา ชาแท่น
หน่วยบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ งานคลัง
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 043-363334 , 086-2325236 E-mail: patteera@kku.ac.th

คุณศิริพร โคตรเสน
หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 043-363327 มือถือ 081-9320410 E-mail : sirikot@kku.ac.th