ผลงานประกวดงานวิจัย ประเภท Oral Presentation and Poster Presentation