รายชื่อบุคลากรที่ส่งต้นฉบับเพื่อพิจารณานำลงศรีนครินทร์เวชสาร (ฉบับประชุมวิชาการประจำปี 2566)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น