องค์ปาฐกถา :
ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร

ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการสาธารณสุข

“คณะแพทยศาสตร์:องค์กรแห่งอนาคตเพื่อสังคม"

กำหนดการ

วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 09:00 น. -10:00 น.
เข้าร่วมฟังบรรยาย ณ ห้อง ประชุม มอดินแดง
เข้าร่วมฟังบรรยายแบบออนไลน์ [ Online ] || [ Online ]


รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พัฒนาการ 50 ปี ผลงานด้าน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ด้านวิจัย ด้านการศึกษา

กำหนดการ

วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 10:15 น. -11:15 น.
เข้าร่วมฟังบรรยาย ณ ห้อง ประชุม มอดินแดง
เข้าร่วมฟังบรรยายแบบออนไลน์


ตั้งวงเล่า ศิษย์เก่าแพทย์
"เก็บตกสาระตามเส้นทาง"
นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์
ผอ.องค์การเภสัชฯ
นพ.จุมภฏ พรมสีดา
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
นพ.พงศกร จินดาวัฒนะ
ผู้อำนวยการอาวุโส โครงการพิเศษ “พัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสาร” ประจำศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
นพ.เอนก กนกศิลป์
ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก
ศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำหนดการ

วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09:00 น. -10:00 น.
เข้าร่วมฟังบรรยาย ณ ห้อง ประชุม มอดินแดง
เข้าร่วมฟังบรรยายแบบออนไลน์


Special talk
การแพทย์ยุค Social media

นพ. โอฬาริก​ มุสิกวงศ์
นพ.​จิรภัทร สำลีอ่อน
นศ.พ.ธนรัชต์​ ปฏิญญาศักดิกุล

กำหนดการ

วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 13:15 น. -14:30 น.
เข้าร่วมฟังบรรยาย ณ ห้อง ประชุม มอดินแดง
เข้าร่วมฟังบรรยายแบบออนไลน์


Luncheon Symposium1 :
Diabetes-Heart-Kidney: The All in One Benefits from SGLT2i
Moderator: ศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล
Speaker: ศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล
Speaker: ศ.นพ.ธงชัย ประฏิภาณวัตร
Speaker: นพ.เอกลักษณ์ ลักขณาลิขิตกุล
7 กันยายน 2565 [เวลา 12:15-13:30 น.]
ห้องมอดินแดง
Luncheon Symposium2 :
Statin : the curent Dyslipidemia treatment guideline
Moderator: ศ.นพ.ธงชัย ประฏิภาณวัตร
Speaker: รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส
Speaker: ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
8 กันยายน 2565 [เวลา 12:15-13:15 น.]
ห้องมอดินแดง


SESSION 7 กันยายน 2565
Primary hypertension in the tertiary-care hospital เรื่องเล็กน้อยมหาศาล
Speaker: รศ.พญ.แพรว โคตรุฉิน
7 กันยายน 2565 [เวลา 10:15-11:15 น.]
ห้องมอดินแดง
การแพทย์ฉุกเฉิน เข้าถึงเป็นเลิศเพื่อประชาชน
Speaker: รศ.นพ.กรกฏ อภิรัตน์วรากุล
7 กันยายน 2565 [เวลา 10:15-11:15 น.]
ห้องมอดินแดง
นาทีชีวิต
Speaker: ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
7 กันยายน 2565 [เวลา 10:15-11:15 น.]
ห้องมอดินแดง
CKD NET: Models for CKD Reduction
Speaker: รศ.พญ.ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย
7 กันยายน 2565 [เวลา 10:15-11:15 น.]
ห้องมอดินแดง
50 years looking back and move forward in cardiac arrhythmia
Speaker: รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส
7 กันยายน 2565 [เวลา 10:15-11:15 น.]
ห้องมอดินแดง
TAVI: เปลี่ยนลิ้นเอออร์ติกโดยไม่ต้องผ่าตัด
Speaker: อ.นพ.ดนณ แก้วเกษ
7 กันยายน 2565 [เวลา 10:15-11:15 น.]
ห้องมอดินแดง
รอดตายแล้ว ต้องตื่นดีด้วย
Speaker: อ.นพ.พิตรพิบูล เดี่ยวตระกูลชัย
7 กันยายน 2565 [เวลา 10:15-11:15 น.]
ห้องมอดินแดง
IVF revolution: Past present and future
Speaker: ผศ.พญ.หลิงหลิง สาลัง
7 กันยายน 2565 [เวลา 11:15-12:15 น.]
ห้องมอดินแดง
Advanced Maternal Fetal Medicine and Twins Intervension เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณแม่และลูกน้อยในครรภ์
Speaker: ผศ.พญ.รัตนา คำวิลัยศักดิ์
7 กันยายน 2565 [เวลา 11:15-12:15 น.]
ห้องมอดินแดง
Placenta adherence พิชิตรกเกาะลึก ผนึกกำลังสู่ความเป็นเลิศ
Speaker: ผศ.พญ.อมรรัตน์ เต็มธนะกิจ ไพศาล
7 กันยายน 2565 [เวลา 11:15-12:15 น.]
ห้องมอดินแดง
Best practice in preterm care: Lesson learned from our excellent center
Speaker: รศ.พญ.ผกาพรรณ เกียรติชูสกุล
Speaker: พว.วรางรัตน์ เพชราเวช
7 กันยายน 2565 [เวลา 11:15-12:15 น.]
ห้องมอดินแดง
คุณลูก ผู้ช่วยสร้างเสริมสุขภาพลูกตั้งแต่คลอด
Speaker: รศ.พญ.รสวันต์ อารีมิตร
7 กันยายน 2565 [เวลา 11:15-12:15 น.]
ห้องมอดินแดง
ถอดรหัสพันธุกรรม ไขความลับสุขภาพ
Speaker: ผศ.นพ.กุณฑล วิชาจารย์
Speaker: รศ.นพ.พลากร สุรกุลประภา
7 กันยายน 2565 [เวลา 11:15-12:15 น.]
ห้องมอดินแดง
เซลล์บำบัด: New cells
Speaker: ผศ.นพ.ชินดล วานิชพงษ์พันธุ์
7 กันยายน 2565 [เวลา 13:30-14:30 น.]
ห้องมอดินแดง
Breast cancer : What we do, and​ where we​ go.
Speaker: ผศ.นพ.องอาจ โสมอินทร์
7 กันยายน 2565 [เวลา 13:30-14:30 น.]
ห้องมอดินแดง
นวัตกรรมกล่องปทุมรักษา
Speaker: รศ.พญ.สุพินดา คูณมี
7 กันยายน 2565 [เวลา 13:30-14:30 น.]
ห้องมอดินแดง
Functinal food innovation: นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน
Speaker: ศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร
7 กันยายน 2565 [เวลา 13:30-14:30 น.]
ห้องมอดินแดง
เงือกน้อยอุ่นไอรัก นวัตกรรมควบคุมอุณหภูมิกายระหว่างผ่าตัด
Speaker: อ.พญ.มนสิชา สมจิตร
7 กันยายน 2565 [เวลา 13:30-14:30 น.]
ห้องมอดินแดง
Smart ICU + AI in health care
Speaker: รศ.ดร.นพ.อนุพล พาณิชย์โชติ
7 กันยายน 2565 [เวลา 13:30-14:30 น.]
ห้องมอดินแดง
MIS: For The First Time
Speaker: ผศ.นพ.จักรพันธ์ วิทยาไพโรจน์
7 กันยายน 2565 [เวลา 14:45-16:00 น.]
ห้องมอดินแดง
Digital synergization for AAA treatment
Speaker: รศ.พญ.สุภัชชา ประเสริฐเจริญสุข
7 กันยายน 2565 [เวลา 14:45-16:00 น.]
ห้องมอดินแดง
Endoscopic spine surgery
Speaker: อ.นพ.อนุชิต พันธุ์คงทรัพย์
7 กันยายน 2565 [เวลา 14:45-16:00 น.]
ห้องมอดินแดง
Intracranial vascular bypass: เมื่อสมองถึงทางตัน จำเป็นต้องต่อ
Speaker: รศ.นพ.พิชเยนทร์ ดวงทองพล
7 กันยายน 2565 [เวลา 14:45-16:00 น.]
ห้องมอดินแดง
The new hope: DBS
Speaker: อ.นพ.นนทพล ปิยวัฒนเมธา
7 กันยายน 2565 [เวลา 14:45-16:00 น.]
ห้องมอดินแดง
CASCAP @ MDKKU’’: The effectively comprehensive work against cholangiocarcinoma in Thailand - 10 years and beyond
Speaker: ผศ.นพ.อรรถพล ติตะปัญ
7 กันยายน 2565 [เวลา 14:45-16:00 น.]
ห้องมอดินแดง
Treatment of HCC : Beyond the guidelines
Speaker: อ.นพ.อนุชา อาฮูยา
7 กันยายน 2565 [เวลา 14:45-16:00 น.]
ห้องมอดินแดง
New liver and new life
Speaker: อ.นพ.ธีรวีร์ ทิพย์วราธรณ์
7 กันยายน 2565 [เวลา 14:45-16:00 น.]
ห้องมอดินแดง
Create best practice and building palliative care network in Thailand
Speaker: รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล
7 กันยายน 2565 [เวลา 14:45-16:00 น.]
ห้องมอดินแดง